ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) - www.autovizsla.hu használtautó adatbázis

A www.autovizsla.hu (a továbbiakban portál) internetcímen ill. domain néven bejegyzett Brunner Gábor egyéni vállalkozó (7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 1/D, adószám: 63284108-1-37, bankszámlaszám: 10401086-00002299-00000002 a továbbiakban üzemeltető) által üzemeltetett internetes tartalomszolgáltató honlap és használtautó-adatbázis és kereső rendszer használatának általános szerződési feltételei a következők:

Ezen szerződési feltételek minden hirdetési szerződésre érvényesek, amennyiben a felek írásban nem rendelkeznek másképpen.

A portál szolgáltatásainak igénybevétele során - különös tekintettel a szolgáltatási megrendelő lapnak az üzemeltető részére történő megküldésekor (ajánlat elfogadása) - valamennyi felhasználó (regisztrációkor ill. hirdetés feladásakor) elfogadja az alábbi felhasználási és szerződési feltételeket.

1. Szolgáltatás:

Az üzemeltető internetes szolgáltatás keretében biztosítja a hirdetőnek a portál adatbázisába és kereső rendszerébe való bekerülést, így a Hirdető a portál látogatói számára járművet (jellemzően használtautó), alkatrészt kínálhat fel. Üzemeltető egyedi esetekben, arra vonatkozó külön megállapodás alapján reklám (pl. banner) hirdetési felületet biztosít a portálon a hirdetőnek.

2. Hirdető:

Az ÁSZF szempontjából hirdetőnek minősül mindenki, legyen az akár természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki saját, vagy harmadik személy képviseletében, vagy megbízásából hirdetést ad fel a portálon, ill. akinek reklám jellegű hirdetését az üzemeltető kihelyezi a portálra.

2.1. Magán hirdető

Magán hirdetőnek minősül mindenki aki regisztráció nélkül ad fel hirdetést. Ebben az esetben egy darab jármű ingyenes hirdetésére van lehetősége.

2.2. Céges hirdető (partner)

Céges hirdetőnek minősül mindenki aki regisztrálja magát, így a választott hirdetési csomagja által meghatározott számú jármű hirdetésére van lehetősége megfelelő hirdetési díj ellenében.

2.3. Reklám hirdető

Reklám hirdetőnek minősül mindenki, aki nem a portál adatbázisába felvett jármű ill. alkatrész hirdetése által, hanem az üzemeltetővel történő egyedi megállapodás alapján és módon jelenik meg a portálon.

3. Hirdetés fajtái:

jármű ill. használtautó hirdetés (ingyenes magán hirdetés ill. fizetős céges hirdetési csomag mely partner regisztrációt igényel)

járműalkatrész hirdetés (bolhapiac néven - mindenkinek korlátlan számban ingyenes)

reklám pl. banner (egyedi megállapodás szerint)

4. Hirdetés díja, díjfizetés, számlázás:

Az üzemeltető a céges hirdető (partner) jármű ill. használtautó hirdetéseit a hatályos hirdetési csomagnak megfelelő hirdetési díjért jelenteti meg a portálon, amennyiben a felek írásban nem rendelkeznek másképpen. Jelen szerződés állandó, elválaszthatatlan részét képező mellékletben a portálon vannak rögzítve az aktuális hirdetési díjak.

A reklám (pl. banner) jellegű hirdetések díja mindig egyedi megállapodás tárgyát képezi.

Hirdető a hirdetési díjat a díjfizetési időszak kezdetének első hó 20. napjáig készpénz-átutalási megbízással vagy átutalással, esetenként készpénzfizetési számla ellenében, egy összegben köteles kiegyenlíteni. Késedelmes fizetése esetén Hirdető a késedelem időtartamára, a késedelem időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét köteles megfizetni.

A hirdetési díjjal késedelembe esés idejére üzemeltető előzetes értesítés nélkül jogosult letiltani Hirdető hirdetéseit. Hirdető a kiesett hirdetési időre megtérítési igénnyel nem élhet.

Az üzemeltető egyoldalúan jogosult módosítani hirdetési csomagjainak tartalmát és díját, erről azonban legalább 30 nappal a módosítás hatályba lépése előtt tájékoztatni köteles Hirdetőit. Kifizetett szolgáltatásnak azonban sem tartalma, sem díja nem módosítható az Üzemeltető részéről egyoldalúan. Amennyiben a Hirdető a módosított hirdetési csomagok és díjak mellett nem kívánja tovább igénybe venni Üzemeltető szolgáltatását, akkor azonnali hatályú felmondásra jogosult.

5. Szerződő felek felelőssége:

A portál tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, annak felhasználása igénybe vevő és hirdető saját kockázata és felelőssége.

Üzemeltető a hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért felelősséget nem vállal. A közízlést- és törvényt sértő, valamint az oldal struktúrájába nem illő adatokat, képeket, fájlokat, megtévesztő vagy elégtelennek tekinthető hirdetéseket minden értesítés, előzetes bejelentés nélkül Üzemeltető jogosult törölni az adatbázisból. Szolgáltató nem vállal felelősséget a hirdetés tartalmáért és a hirdetés megjelenésének jogkövetkezményeiért. A hirdetés hatására létrejövő jogviszonyoknak Üzemeltető nem alanya.

A 2001. évi CVIII. törvény értelmében az Üzemeltető szolgáltatásait megrendelő Hirdető által rendelkezésre bocsátott információk tekintetében Hirdető minősül szolgáltatónak.

Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a megadott megrendelői adatok valódiságát ellenőrizze. Amennyiben a Szolgáltatás Megrendelő Lapon feltüntetni szükséges adatokat Megrendelő nem vagy hamisan adja meg, úgy Üzemeltető a megrendelést érvénytelennek tekinti.

Megrendelő a szolgáltatás igénybevételét, használatát másnak át nem engedheti és nem jogosult a Hirdetési Szerződés megkötésével az őt megillető jogokat részben vagy egészében harmadik személyre átruházni.

Megrendelő teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a hozzáférés jelszaván keresztül történik.

Üzemeltető minden tőle elvárható intézkedést megtesz a megjelenés kezdő időpontjának és időtartamának betartásáért. Késedelem esetén az Üzemeltető alternatív időpontot és a szolgáltatás meghosszabbítását ajánlja fel.

Az Üzemeltető nem garantálja a portál hiba és zavarmentes működését és ezen zavarok kijavítását valamint az oldal vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét és állandó rendelkezésre állását. A portál használata igénybe vevő és hirdető saját kockázatára és felelősségére történik.

Üzemeltető mindent megtesz a szolgáltatás mindenkori hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében. Üzemeltető jelen szerződés alapján nem tartozik felelősséggel azokért a károkért, amelyeket a szolgáltatása érdekkörén kívül eső meghibásodásából vagy elégtelenségéből adódtak.

Egyik fél sem felel a szerződés szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, bármely fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (Vis maior) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését, illetőleg a szolgáltatás igénybevételét.

6. Személyiségi- és Adatvédelem:

Üzemeltető adminisztratív céljából kezelheti a hirdető által önkéntesen megadott, azonosításához szükséges személyes adatokat.

Üzemeltető a regisztráció valamint a hirdetési szerződések megkötése során a Hirdető által megadott személyes adatok kezelése tekintetében a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit betartja.

Üzemeltető elkötelezi magát Hirdetők/Megrendelők személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá Hirdetők/Megrendelők számára garantált biztonságos internetezési lehetőségek megteremtéséhez. Amennyiben a felhasználó úgy dönt: nem engedélyezni Üzemeltető számára, hogy a megadott adatok alapján később is felvegye vele a kapcsolatot, Üzemeltető a felhasználó kérését tiszteletben tartja.

7. Szerződés létrejötte:

Szerződő Felek között szerződéses kapcsolat a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képező Szolgáltatási Ajánlat (Szolgáltatás Megrendelő Lap) elfogadásának aláírt, írásbeli visszaigazolásával (E-mailen, faxon vagy levélben) jön létre.

8. A szerződéses jogviszony időtartama:

Üzemeltető és Megrendelő közötti szerződés időtartamát a Szolgáltatási Megrendelő Lap tartalmazza.

9. Szerződés megszűnése:

Amennyiben a Szolgáltatási Ajánlatban megjelölt szolgáltatások megrendelését és a szerződéses jogviszony létrejöttét követően akár Megrendelő, akár Üzemeltető részéről a szerződéstől való elállás igénye merül fel, szerződő felek a következő irányelveket alkalmazzák:

Megrendelő a hirdetés lemondási határidejének napjáig írásban lemondhatja hirdetési szándékát. Lemondási határidő: a megrendelést követő 1 hét, kivéve abban az esetben, ha erre az időszakra kérték a megjelenést A lemondási határidőt követően nincs lehetőség a megjelenés időpontján, vagy módján történő módosításra. Üzemeltető ez esetben a hirdetést a megrendelésben megjelölt időpontban teszi közzé, vagy írásos lemondás esetén mellőzi azt, de a Megrendelő ez esetben is köteles a hirdetés díjának megfizetésére Megrendelő felmondása esetén Megrendelő köteles Üzemeltetőnek megtéríteni valamennyi már teljesített szolgáltatás ellenértékét.

Határozott idejű szerződést a Megrendelő az Üzemeltető súlyos szerződésszegése esetén jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Megrendelő előzetes írásbeli felszólítása ellenére a szolgáltató 8 napon belül szerződésszegését nem orvosolja, egyéb szavatossági vagy kártérítési igénnyel azonban nem léphet fel az Üzemeltetővel szemben. Azonnali hatályú felmondás esetén a szerződés a felmondás időpontjában szűnik meg.

10. Egyéb rendelkezések:

A szerződő felek jogviszonyukra elsődlegesen jelen szerződést alkalmazzák. Csak ha egy kérdésre a jelen szerződés nem ad választ, akkor alkalmazzák a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit. Ha a jelen szerződés bármely része akár a megkötésekor, akár később jogszabály kötelező rendelkezésébe ütközne és emiatt érvénytelennek minősülne, úgy a felek kijelentik, hogy a szerződés többi részét továbbra is érvényesnek tekintik. Az esetleg érvénytelen rész helyett azt a jogszabályt alkalmazzák - a szerződés egészével összhangban -, amelyiknek rendelkezései legközelebb állnak az esetlegesen érvénytelen részhez. A szerződő felek bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban a felek között keletkezik, kikötik a Dombóvári Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Jelen Általános Szerződési Feltételek mindaddig érvényben maradnak, míg annak változásairól a portál Üzemeltetője írásban nem értesíti partnereit.